preskoči na sadržaj
NATJEČAJI 2021.,2022.

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB OSNOVNA ŠKOLA DOBRIŠE CESARIĆA

Ksavera Šandora Đalskog 29 Zagreb,

3.06.2022.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,94/13,136/14-RUSRH, 152/14,7/17,68/18,98/19,64/20), članka 13. Pravilnika o radu te članaka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Dobriše Cesarića, ravnateljica škole raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto voditelj/ica računovodstva - 1 izvršitelj/ica, puno (40 sati tjedno) neodređeno radno vrijeme

Opći i posebni uvjeti propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te člankom 29. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20) Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati te obvezno navesti osobne podatke, ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu, kontakt (email i broj telefona/mobitela) te uz prijavu priložiti: 1. životopis 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi 3. dokaz o državljanstvu 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja / ne starije od dana raspisivanja natječaja 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovne škole Dobriše Cesarića, Zagreb, K.Š.Đalskog 29, s naznakom „ Za natječaj-voditelj/ica računovodstva“. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20 prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20 prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju- %20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prošlog poslodavca-prednost pri zapošljavanju ne mogu ostvariti osobe s invaliditetom kojima je radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao krivnjom radnika ili im je služba neposredno prije prijave na javni natječaj ili oglas prestala temeljem izvršnog rješenja o 1. prestanku službe po sili zakona 2. otkazu ako nisu zadovoljili na probnom roku 3. izvarednom otkazu službe. Kandidati koji sukladno posebnim propisima ostvaruju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dužni su se u prijavi pozvati na tu prednost te je u potpunosti dokazati kako je istima utvrđeno. Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Dobriše Cesarića (u daljnjem tekstu Pravilnik) za kandidate na natječaju obvezno je vrednovanje. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Osnovne škole Dobriše Cesarića. Odluku o načinu vrednovanja kandidata donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanim trajanjem radnog odnosa te drugim okolnostima. Vrednovanje može biti pismeno i/ili usmeno, a može biti i kombinacija oba načina. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja , čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s liste upućuje na testiranje i/ili razgovor (intervju).

__________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB OSNOVNA ŠKOLA DOBRIŠE CESARIĆA

Ksavera Šandora Đalskog 29 Zagreb,

3.06.2022.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,94/13,136/14-RUSRH, 152/14,7/17,68/18,98/19,64/20), članka 13. Pravilnika o radu te članaka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Dobriše Cesarića, ravnateljica škole raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto tajnik/ca škole - 1 izvršitelj/ica, puno (40 sati tjedno) neodređeno radno vrijeme

Opći i posebni uvjeti propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te člankom 29. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20) Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati te obvezno navesti osobne podatke, ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu, kontakt ( email i broj telefona/mobitela) te uz prijavu priložiti: 1. životopis 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi 3. dokaz o državljanstvu 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja / ne starije od dana raspisivanja natječaja 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovne škole Dobriše Cesarića, Zagreb, K.Š.Đalskog 29, s naznakom „ Za natječaj-tajnik/ca“. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20 prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20 prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju- %20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom NN (157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prošlog poslodavca-prednost pri zapošljavanju ne mogu ostvariti osobe s invaliditetom kojima je radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao krivnjom radnika ili im je služba neposredno prije prijave na javni natječaj ili oglas prestala temeljem izvršnog rješenja o 1. prestanku službe po sili zakona 2. otkazu ako nisu zadovoljili na probnom roku 3. izvarednom otkazu službe. Kandidati koji sukladno posebnim propisima ostvaruju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dužni su se u prijavi pozvati na tu prednost te je u potpunosti dokazati kako je istima utvrđeno. Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Dobriše Cesarića (u daljnjem tekstu Pravilnik) za kandidate na natječaju obvezno je vrednovanje. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Osnovne škole Dobriše Cesarića. Odluku o načinu vrednovanja kandidata donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanim trajanjem radnog odnosa te drugim okolnostima. Vrednovanje može biti pismeno i/ili usmeno, a može biti i kombinacija oba načina. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja , a čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s liste upućuje na testiranje i/ili razgovor (intervju). 

 

Priloženi dokumenti:
Odluka Povjerenstva -uciteljica razredne nastave.pdf
Natjecaj TZK.pdf
Odluka PONISTENJE natjecaja TZK.pdf
PONISTENJE natjecaja TZK - BILTEN 28.12.2021..docx
Natjecaj RN 8.-15.12.2021..pdf
ODLUKA POVJERENSTVA O NACINU VREDNOVANJA KANDIDATA ZA UCITELJA, UCITELJICU HRVATSKOG JEZIKAdocx (1).pdf
ODLUKA POVJERENSTVA O NACINU VREDNOVANJA KANDIDATA ZA PRODUZENI BORAVAK.pdf
15.11.2021. Natjecaj za hrvatski jezik.pdf
15.11.2021. Natjecaj za produzeni boravak.pdf
11.10.2021. natjecaj za rm ucitelja Njemackog jezika.pdf
11.10.2021. natjecaj za domara - lozaca centralnog grijanja.pdf
Odluka povjerenstva o nacinu vrednovanja kandidata za radno mjesto domara-lozaca.pdf
ODLUKA POVJERENSTVA O NACINU VREDNOVANJA KANDIDATA ZA UCITELJA, UCITELJICU NJEMACKOG JEZIKAdocx (1).pdf
Rezultati natjecaja za domara - lozaca.pdf
Rezultati natjecaja za Njemacki jezik.pdf
Natjecaj za strucnog suradnika logopeda 2022.pdf
Natjecaj za ucitelja engleskog jezika 2022.pdf
Natjecaj za ucitelja TZK 2022.pdf
Odluka o nacinu vrednovanja kandidata za radno mjesto ucitelja Engleskog jezika.pdf
Odluka o nacinu vrednovanja kandidata za radno mjesto ucitelja Tjelesne i zdravstvene kulture.pdf
ODLUKA POVJERENSTVA O NACINU VREDNOVANJA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO STRUCNOG SURADNIKA (SURADNICE) DEFEKTOLOGA, LOGOPEDA.pdf
Tajnik skole -natjecaj.pdf
Voditelj racunovodstva-natjecaj.pdf
Odluka o nacinu vrednovanja kandidata za radno mjesto tajnik ca skole.pdf
Odluka o nacinu vrednovanja kandidata za radno mjesto voditelj ca racunovodstva skole.pdf
Odluka o izbori tajnik-ca skole.pdf
Odluka o izvoru voditelj racunovodstva.pdf

NATJEČAJI 2020.
Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

preskoči na navigaciju